Regulamin

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Fitness Factory

Fitness Factory
NIP: 698 179 85 48
Adres: Austriacka 6, 64-100 Leszno

 1. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem klubu. Klient kupując karnet lub wejściówkę jednorazową oświadczenia, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanów zdrowia, oraz uiszczenie opłaty za karnet i wpisowe.
 2. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Karnet może być zawieszony na okres nie krótszy niż 2 tygodnie. Fakt ten należy zgłosić przed planowanym zawieszeniem. Karnet można zawiesić tylko raz.
 3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.  Udostępnianie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wzniesionych opłat.
 4. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić go na recepcji w celu otrzymania kłódki do szafki (można posiadać własną kłódkę). Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kłódkę i odebrać karnet. Jeżeli w danym dniu po zamknięciu Klubu w jakiejkolwiek szafce pozostanie zamknięta kłódka, kłódka ta zostanie przecięta. Zawartość szafki przez okres 1 miesiąca będzie znajdować się w Recepcji. Po upływie jednego miesiąca zawartość szafki może zostać usunięta z terenu Klubu. Klub nie zwraca równowartości pozostawionych przez członka Klubu zamkniętych kłódek, które na skutek pozostawienia zostały zniszczone.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia kłódki do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30zł.
 5. Każdy z uczestników zajęć powinien na  czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na  terenie Klubu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innymi dokumentami ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 7. Ćwiczący ma obowiązek przynosić właściwy strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni.
 8. Karnety wystawione są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym i niedziele.
 9. Członek Klubu jest zobowiązany do nie wnoszenia na sale ćwiczeń szklanych i otwartych naczyń oraz plecaków i torby sportowe.
 10. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie dopuszcza się wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 11. Uczestniczyć w zajęciach mogą osoby powyżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w której Rodzic lub Opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie na udział w zajęciach fitness.
 12. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło. Na ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć.  Nie dopuszcza się: klapek, baletki, ćwiczenia na boso obuwie inne od sportowego.
 13. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 14. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 15. Na Sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętem bezpośrednio na podłogę oraz zachowywać się nie przyzwoicie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 16. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klienta odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.
 17. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.
 18. Fitness Factory zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.
 19. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Minimalny wiek korzystających z siłowni to 14 lat.
 20. Osoby ćwiczące oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć oświadczenie lekarskie.
 21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 22. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.
 23. Klub jest uprawniony do fotografowania obiektu dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członka Klubu i ile ww. działanie nie narusza ich praw i wolności.
 24. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na  terenie Klubu, w tym również zdjęcia utrwalających Członków Klubu.
 25. Fitness Factory zastrzega sobie prawo do zmiany cen i godzin otwarcia.
 26. Fitness Factory nie podnosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez trenera bądź obsługę.
 27. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 28. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (zwanym w dalszym ciągu niniejszej informacji rozporządzeniem RODO) przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Dane Administratora Danych osobowych: Fitness Factory, Austriacka 6, 64-100 Leszno

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:  fitnessfactory@op.pl

Cel, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz czas ich przechowywania:
a/ zawarcia i wykonania umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,

c/ dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) – przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,

d/ w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,

g/ odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5,

Rodzaj i sposób pozyskiwanych danych
Pozyskujemy tylko dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych może powodować niemożliwość skorzystania z konkretnej usługi.

Jeżeli do przetwarzania danych w konkretnym celu niezbędna jest Państwa zgoda np. na potrzeby akcji promocyjnych, konkursów, wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili swoją zgodę wycofać przez zgłoszenie na adres e-mail podany w pkt. 2 lub postępować zgodne z instrukcją podczas udzielania zgody.

Przekazywanie danych
a/ firmom obsługującym płatności –banki, instytucje płatnicze.

Prawa osób, których dane przetwarzamy (Art. 16-21 RODO)
Mają Państwo prawo do złożenia wniosku (pocztą, pocztą elektroniczną – adres w pkt.2) o:

a/ sprostowanie danych

b/ usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym

c/ograniczenie przetwarzania – wstrzymanie przetwarzania lub nieusuwanie danych

d/dostęp do danych – informację o przetwarzanych danych oraz o ich kopię

e/ przeniesienie danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO)

f) prawo sprzeciwu – np. przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Złożenie takiego żądania oznacza, że nie będziemy przetwarzać Państwa danych w tym celu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Powyższa informacja znajduje się na stronie:

http://fitness-factory@op.pl              

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:

fitnessfactory@op.pl

 

Regulamin “DARMOWYCH WEJŚCIÓWEK”

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Fitness Factory, dane nie są przekazywane osobom trzecim.
 2. W celu skorzystania z DARMOWEJ WEJŚCIÓWKI, należy wypełnić kupon promocyjny podając Imię i Nazwisko. Wejściówka nie uprawnia do skorzystania z zajęć grupowych zorganizowanych, tj. aerobic.
 3. Jedna osoba nie może korzystać z promocji wielokrotnie.

Regulamin obowiązujący w czasie pandemii COVID19

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Siłowni Fitness Factory, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Siłowni Fitness Factory niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Siłowni Fitness Factory zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.fitness-factory.pl w zakładce „regulamin”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach siłowni wynosi 45 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 13.00 – 13.30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania.

12. Klienci posiadający karnety typu open nie mają obowiązku zostawiania blankietów w Recepcji podczas treningu. Wystarczy że okażą obsłudze blankiet lub jego zdjęcie. W tej sytuacji nie będzie wydawany klucz do szafki.

13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Regulamin Zawodów „Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc“

 

NAZWA ZAWODÓW:„ Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc

TERMIN ZAWODÓW: 22.12.2021r. 12:30

MIEJSCE: Siłownia Fitness Factory ul Austriacka 6, 64-100 Leszno.

KATEGORIE: MĘŻCZYZN: open KOBIETY: – open

Osoby niepełnoletnie uczestniczą po przedstawieniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na start w zawodach.

NAGRODY: -I -III miejsca, nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy

ZASADY WYCISKANIA SZTANGI Z POŁOWĄ MASY CIAŁA 1. Każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 5 kolejnych prób. 2. Kolejność startu według zgłoszonego ciężaru. 3. Pozycja podczas wyciskania dowolna. 4. Podczas wyciskania można używać pasa, rękawiczek, owijek na nadgarstki, gąbek, opasek uciskowych lub taśm na nadgarstki oraz magnezji. Ściągacze na staw łokciowy dopuszczalne. 5. Rozstaw dłoni dowolny. 6. Ruchy muszą być zaznaczone przez dotknięcie gryfem klatki piersiowej i pełen widoczny wyprost w stawach łokciowych, (jest to tylko i wyłącznie ruch wyraźnie zaakcentowany), a tym samym wyprost możliwy do uznania przez sędziego. 7. Po zdjęciu sztangi ze stojaków, uczestnik powinien czekać z zablokowanymi rękoma w stawach łokciowych na komendę sędziego start. 8. Sędzia nie zalicza powtórzeń jeżeli zawodnik popełni następujące błędy: a. brak kontaktu sztangi z klatką. b. brak widocznego wyprostu ramion. 9. Zakończenie prób: a. Rezygnacja uczestnika. Wynik liczony jest jako ilość powtórzeń wykonanych. Uczestnik z największą ilością powtórzeń wygrywa.

UCZESTNICTWO: -Zgłoszenia dokonujemy w recepcji klubu do dnia 21.12.2021-Uczestnika dopuszcza się do startu w dowolnym stroju. Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia). -Wymagane jest oświadczenie o nie posiadaniu przeciw wskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych i wolna/y od wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. -Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy. W przypadku uczestników niepełnoletnich, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagane są: a) pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. b) oświadczenie o nieposiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych podpisane przez rodziców lub opiekunów, c) oświadczenie o przyjęciu na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i zdarzenia powstałe w trakcie zawodów w stosunku do osób lub mienia podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. -Zawodnicy niepełnoletni nieposiadający wyżej wymienionych dokumentów nie będą dopuszczeni do zawodów!!! -Każdy uczestnik ubezpiecza się na własną rękę. -Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.  Regulamin dostępny jest  na www.fitness-factory.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: a) Zgłoszenie się do zawodów jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgłoszonej osoby przez organizatora zawodów. b) Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe zawodników (imię, nazwisko) c)Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy publikowanych, na stronach internetowych a także na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych.

Wytyczne  bezpiecznego uczestnictwa w zawodach:

-nie czujesz się dobrze, masz gorączkę lub jesteś przeziębiony

-zaobserwujesz u siebie objawy choroby zakaźnej,

-jesteś objęty kwarantanną lub izolacją,

-w ciągu 14 dni miałeś kontakt z osbą podejrzaną o zakażenie COVID-19

 1. Wchodząc do klubu, należy mieć zakryty nos i usta. Tak samo podczas przebywania w Klubie, zarówno przed jak i po zajęciach w szatni, przy recepcji i w korytarzu. Nie trzeba zakrywać nosa i ust w trakcie aktywności fizycznej.
 2. Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do klubu oraz po wyjściu z Sali siłowej oraz fitness.
 3. Utrzymanie przynajmniej 2 m. odległości pomiędzy osobami
 4. Na zawody koniecznie zabieramy swój duży ręcznik, który należy kłaść na sprzęt